Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. Partijen

A. PHPro NV, geregistreerd adres: Veldkant 33A, 2550 KONTICH, België, geregistreerd naar Belgisch recht, ondernemingsnummer BE0694.507.231, hierna "PHPro" genoemd.

B. De Klant', geïdentificeerd via een geregistreerd adres, bedrijfsregistratienummer.

Elk van de Partijen, hierna gezamenlijk aangeduid als de Partijen.

ARTIKEL 2: Toepassingsgebied

2.1

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de inkoop van producten, alle offertes, opdrachten en orderbevestigingen, op alle wijzigingen van - of op de opdracht, alsmede op alle leveringen, facturen en alle door PHPro aangegane overeenkomsten, tenzij PHPro uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en vooraf schriftelijk akkoord is gegaan met een andere bepaling.

2.2

2.2. Met betrekking tot de aankoop van softwareproducten aanvaardt de klant automatisch (door het downloaden van de software) de voorwaarden van de PHPro End-User License Agreement (EULA).

2.3

2.3. Behoudens bijzondere bepalingen is de informatie in het productaanbod, offertes (inclusief presentaties, brochures e.d.) van PHPro uitsluitend indicatief van aard en wordt deze slechts gegeven ten behoeve van verdere afronding in overleg met de opdrachtgever, met als doel tot een definitieve overeenkomst te komen.

2.4

2.4. De definitieve opdracht en opdracht wordt door PHPro bevestigd in een opdrachtbevestiging. Een opdrachtbevestiging bestaat uit (i) een omschrijving van het product, (ii) een omschrijving van de opdracht, (iii) indien van toepassing, de verschillende fasen en, indien van toepassing, een indicatie van de termijnen waarbinnen de opdracht/fasen van de opdracht moeten worden uitgevoerd, en (iv) de prijs van de order/voor elke fase, inclusief eventuele prijsaanpassingen voor langlopende opdrachten, en eventuele kosten die niet in de prijs zijn inbegrepen. De orderbevestiging is geldig gedurende dertig (30) kalenderdagen vanaf de datum waarop zij is gemaakt.

2.5

2.5. De opdrachtbevestiging voor diensten bevat de volledige opdracht, zoals deze wordt uitgevoerd tegen de tussen partijen overeengekomen prijs; de modaliteiten vermeld in de opdrachtbevestiging zijn, samen met deze algemene voorwaarden en eventuele bijlagen, volledig van toepassing op de opdracht. De ondertekening van de orderbevestiging door de Cliënt vormt een geldige overeenkomst tussen de partijen betreffende de orderbevestiging, de bijlagen en deze algemene voorwaarden, waarbij deze laatste volledig van toepassing zijn op de orderbevestiging en de bijlagen. Indien binnen dertig (30) kalenderdagen na de datum van de orderbevestiging geen overeenstemming wordt bereikt, vervalt de orderbevestiging en is PHPro niet langer gebonden aan hetgeen daarin is bepaald. De klant doet uitdrukkelijk afstand van de bestaande eigen voorwaarden, zelfs indien deze zouden worden gedefinieerd als de enige voorwaarden die van toepassing zijn en/of in andere communicatie tussen de partijen zijn gepresenteerd. Elke wijziging of wijziging van deze algemene voorwaarden moet uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.

2.6

2.6. Indien de opdrachtgever kennis heeft genomen van deze voorwaarden in verband met een schriftelijke offerte of opdrachtbevestiging, kan hij de toepasselijkheid daarvan niet betwisten met betrekking tot mondelinge offertes en/of opdrachtbevestigingen van latere datum.

2.7

2.7. Annulering van een opdracht, of een deel van een opdracht, dient schriftelijk te geschieden en dient uitdrukkelijk door PHPro te worden aanvaard. Iedere annulering van een opdracht, al dan niet aanvaard en om welke reden dan ook, geeft PHPro onder alle omstandigheden recht op volledige betaling van het overeengekomen honorarium voor de reeds uitgevoerde diensten, met een minimum van de helft van het bedrag van de overeengekomen vooruitbetaling(en), alsmede volledige betaling van alle extra kosten en vergoedingen die PHPro aan derden verschuldigd is (zijn) voor de verbintenissen en verplichtingen die zij in het kader van de opdracht en/of na de annulering daarvan reeds is aangegaan.

2.8

2.8. Alle bijlagen, die aan de opdrachtbevestiging zijn toegevoegd, maken integraal deel uit van deze overeenkomst. In de bijlage(n) worden onder meer de kenmerken van het project opgesomd dat PHPro voor de opdrachtgever zal uitvoeren.

ARTIKEL 3: Prijzen

3.1

Alle vermelde prijzen en kosten zijn exclusief BTW/TVA/VAT, tenzij anders vermeld.

3.2

Overeenkomstig artikel 2.2 van deze algemene voorwaarden zijn alle prijzen, inclusief eventuele prijsaanpassingen voor langlopende opdrachten en kosten, die in onze offertes zijn vermeld, indicatief en niet bindend voor PHPro.

3.3

3.3. Alle prijzen, inclusief eventuele prijsaanpassingen voor langdurige opdrachten, en alle kosten die in een opdrachtbevestiging zijn vastgelegd, gelden voor een termijn die in de opdrachtbevestiging is vastgesteld. Indien in de opdrachtbevestiging geen termijn is vermeld, zijn de vermelde prijzen geldig gedurende dertig (30) kalenderdagen vanaf de datum van de opdrachtbevestiging.

3.4

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging zijn alle interne kosten en kosten van onderaannemers inbegrepen in de vermelde prijzen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging, zijn geen van de transfer- en reiskosten in België en in het buitenland en/of communicatie- en verblijfkosten buiten België in de vermelde prijzen inbegrepen.

3.5.

3.5. Wijzigingen van de overeengekomen prijzen, ten gevolge van een uitbreiding of wijziging van de overeengekomen opdracht, of om enige andere reden, kunnen enkel worden doorgevoerd door uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst. PHPro behoudt zich het recht voor om niet te beginnen met het verlengde of gewijzigde gedeelte van de opdracht - of, in voorkomend geval, deze uit te stellen - zolang er geen uitdrukkelijke overeenkomst bestaat over de prijs van de verlenging of wijziging.

3.6.

3.6. Indien aan een opdrachtgever kortingen worden verleend, gelden deze uitsluitend voor die specifieke opdracht of het desbetreffende gedeelte van de opdracht, waarvoor zij worden verleend. In geen geval, zelfs niet wanneer dergelijke kortingen herhaaldelijk worden verleend, zullen zij de opdrachtgever recht geven op soortgelijke kortingen op latere bestellingen.

3.7.

3.7. Voor prijzen die worden uitgedrukt als dagtarief wordt het "dagtarief" geacht van toepassing te zijn op een gemiddelde dagactiviteit van 7,6 gepresteerde werkuren gelijk aan 38 uur per week. Indien meer dan 38 werkuren moeten worden verricht, wordt de volgende tariefverhoging in rekening gebracht (niet gecombineerd):

  • Gewerkte uren > 38 uur/week: + 50%
  • Gewerkte uren tussen 22.00 uur en 7.00 uur: + 100%
  • Uren gewerkt op zaterdag: +50%
  • Uren gewerkt op zon- of feestdagen: + 100%

Een werkblad moet door de Klant worden ondertekend ter goedkeuring, met behulp van de daarvoor bestemde formulieren voor de werkurenrekening.

ARTIKEL 4: Facturering en betaling

4.1

4.1. Opdrachten die met de opdrachtgever zijn overeengekomen, worden gefaseerd uitgevoerd, zoals aangegeven in de opdrachtbevestiging. Tegelijk met de bevestiging van zijn instemming met de opdrachtbevestiging dient de opdrachtgever alle noodzakelijke gegevens en in het bijzonder zijn referenties (PO-nummer e.d.) te overleggen, zodat PHPro de opdrachtgever kan factureren.

4.2

4.2. Met betrekking tot online productaankopen is volledige vooruitbetaling verplicht. Met betrekking tot diensten zal PHPro de door haar geleverde diensten in onderling overleg tussen partijen factureren, aan het einde van elke fase van een gegeven opdracht / project, of aan het einde van elke maand. De factuur vermeldt de prijzen voor de geleverde diensten en, in voorkomend geval, de eventueel verleende kortingen alsmede de prijzen voor de verlenging of wijziging van de opdracht overeenkomstig artikel 3.5 en de kosten die niet zijn inbegrepen in de in artikel 3.4 genoemde prijzen.

4.3

4.3. Bij het verstrijken van de betalingstermijn zal de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of aanmaning in gebreke worden gesteld. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Cliënt een conventionele moratoire interest verschuldigd gelijk aan de interestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet betreffende de betalingsachterstand (de Wet van 2 augustus 2002, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2002), vermeerderd met 3%.

Bovendien is de Klant voor elk onbetaald bedrag tevens gehouden tot het betalen van een forfaitaire schadevergoeding van 15% voor de eerste schijf van 4.000 EUR, 10% voor de tweede schijf van 4.000 tot 12.500 EUR, en 7,5% voor elke schijf van meer dan 12.500 EUR; onverminderd het recht van PHPro om bijkomende schadevergoeding te eisen voor eventuele gerechtelijke en gerechtelijke incassokosten.

PHPro behoudt zich het recht voor om een hoger schadebedrag te vorderen indien zij kan aantonen dat zij daadwerkelijk een hogere schade heeft geleden.

Indien, naar het uitsluitende oordeel van PHPro, de solvabiliteitstoestand van de Klant meer dan een redelijke twijfel doet rijzen, is PHPro gerechtigd om, ook na het sluiten van de Overeenkomst, van de Klant te verlangen dat deze de door PHPro verlangde zekerheden stelt voor de betaling van nog uit te voeren Diensten en heeft PHPro het recht om de uitvoering van deze Diensten uit te stellen zolang de verlangde zekerheden niet zijn verstrekt.

4.4

4.4. Het niet of gedeeltelijk niet betalen van een factuur op de vervaldag is een grove nalatigheid als bedoeld in artikel 15.2 en geeft PHPro het recht de (verdere) uitvoering geheel of gedeeltelijk uit te stellen, met inbegrip van reeds begonnen werkzaamheden, tot volledige betaling van de factuur, onverminderd het recht van PHPro om een aanvullende schadevergoeding te vorderen en/of de overeengekomen termijnen overeenkomstig artikel 5.2 aan te passen en/of de overeenkomst overeenkomstig artikel 15 te beëindigen.

4.5

4.5. Wanneer een opdrachtbevestiging of een wijziging van een opdracht wordt ondertekend door een onafhankelijke tussenpersoon, die zich aandient als door de opdrachtgever gemachtigd om namens de opdrachtgever de overeenkomst met PHPro aan te gaan, is deze tussenpersoon met de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de facturen, met inbegrip van eventuele vertragingsrente en kosten die verschuldigd zijn, alsmede voor elke andere vergoeding die PHPro verschuldigd is.

4.6

Een factuur kan slechts geldig worden aangevochten, indien deze binnen een termijn van zeven (7) dagen per aangetekende brief met retourbon aan PHPro wordt betekend.

ARTIKEL 5: Uitvoeringstermijnen

5.1

5.1. De uitvoeringstermijnen worden door PHPro vastgesteld. Overschrijding van de uitvoeringstermijn om welke reden dan ook, met uitzondering van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van PHPro, geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, noch geeft het hem het recht de overeenkomst te annuleren of te ontbinden, noch om enige verplichting na te komen die hem uit hoofde van deze overeenkomst of uit hoofde van enige andere overeenkomst tussen de opdrachtgever en PHPro wordt opgelegd.

5.2

5.2. PHPro heeft het recht de gestelde termijnen eenzijdig te wijzigen, te verlengen of op te schorten, indien de opdrachtgever PHPro niet tijdig de voor de uitvoering van de opdracht benodigde onderdelen verstrekt en/of indien de opdrachtgever niet tijdig de goedkeuringen/bevestigingen verstrekt die PHPro voor de uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever mocht verlangen. PHPro zal de opdrachtgever in dat geval zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is voorzien van een nieuwe planning na ontvangst van de betreffende onderdelen en/of toestemmingen; in ieder geval worden de termijnen verlengd met een termijn die tenminste gelijk is aan de termijn van de vertraging die is opgetreden bij de levering van de onderdelen en/of goedkeuringen/bevestigingen.

ARTIKEL 6: Uitvoering van de overeenkomst in de lokalen van de klant

6.1

6.1. Wanneer voor de uitvoering van de opdracht de aanwezigheid van personeel van PHPro bij de opdrachtgever is vereist, is deze verplicht alle faciliteiten te verschaffen die nodig zijn om de overeengekomen diensten onder gunstige omstandigheden uit te voeren. Deze faciliteiten zullen onder andere - maar niet uitsluitend - bestaan uit: Gemakkelijke toegang tot de lokalen waar de opdrachten moeten worden uitgevoerd; terbeschikkingstelling van een werkplaats en de materiële middelen die nodig zijn voor de uitvoering van de overeengekomen diensten; terbeschikkingstelling van een werkomgeving die PHPro in staat stelt haar verplichtingen na te komen, onder meer met betrekking tot de gezondheid en veiligheid van haar werknemers, zoals ook - maar niet uitsluitend - voorzien in artikel 20, 1°-2° van de Belgische Arbeidsovereenkomstenwet.

6.2

6.2. De werknemers en andere personeelsleden van PHPro ontvangen hun instructies uitsluitend van PHPro, onder wiens toezicht, beheer en controle zij hun taken zullen uitvoeren. De klant kan hen enkel instructies geven in verband met zijn verplichtingen inzake gezondheid en veiligheid op het werk.

ARTIKEL 7: Klachten

Om geldig te zijn, moet elke klacht of weigering in verband met een artikel of de levering van diensten aan PHPro per aangetekende brief met ontvangstbewijs worden gemeld aan PHPro, binnen zeven (7) dagen na de levering van de goederen of diensten in kwestie.

ARTIKEL 8: Vertegenwoordiging van PHPro

Tussenpersonen of partners van PHPro hebben niet het recht om namens PHPro verbintenissen aan te gaan. Hun orderbevestigingen of verbintenissen moeten derhalve worden bevestigd door de personen die gemachtigd zijn om namens PHPro verbintenissen aan te gaan. PHPro behoudt zich het recht voor om af te zien van een opdracht of een deel van een opdracht of om deze op te schorten indien en zolang deze bevestiging niet is gegeven.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID: Aansprakelijkheid

9.1

9.1. PHPro voert de opdrachten die haar zijn toevertrouwd naar beste vermogen en in overeenstemming met de professionele normen op het gebied van onderzoek en advisering uit.

9.2

9.2. Opdrachtgever is als enige verantwoordelijk voor het instellen van procedures die de Opdrachtgever te allen tijde in staat stellen verloren gegane of gewijzigde bestanden, gegevens of programma's te reconstrueren, ongeacht de oorzaak van het verlies of de wijziging. Opdrachtgever zal dagelijks de nodige reservekopieën van zijn computerprogramma's, gegevens en bestanden bewaren. In geval van verlies van gegevens is PHPro slechts aansprakelijk voor de gegevens die verloren zijn gegaan tussen het tijdstip van de meest recente dagelijkse back-up en het tijdstip waarop het bewezen gebrek in de geleverde software werd ontdekt.

9.3

9.3. PHPro zal de opdrachtgever slechts vrijwaren voor materiële schade en/of lichamelijk letsel, die rechtstreeks is veroorzaakt door aantoonbare grove nalatigheid of opzet van PHPro, bij het verlenen van de diensten zoals omschreven in de opdrachtbevestiging en/of enige latere uitdrukkelijke overeenkomst tot wijziging of aanpassing van de opdracht. PHPro is slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door de opdrachtgever met wie PHPro een overeenkomst heeft gesloten, met uitsluiting van alle andere schade zoals onder meer financiële verliezen, bedrijfsschade, gederfde winst en/of gederfde inkomsten, schade veroorzaakt door het verlies van informatie, enz.

9.4

De aansprakelijkheid van PHPro is beperkt tot het terugbetalen van een bedrag dat overeenkomt met het gedeelte van de dienst dat niet in overeenstemming is met de opdracht, waarbij het bedrag van de vergoeding in ieder geval beperkt is tot het laagste bedrag dat op basis daarvan wordt vastgesteld: (i) de daadwerkelijk bewezen schade; of (ii) het totaal van alle facturen die in verband met de specifieke opdracht gedurende de laatste twaalf maanden aan de opdrachtgever zijn voorgelegd; of (iii) vijftigduizend euro (€ 50.000);

9.5

PHPro kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige tekortkoming in de uitvoering van een opdracht door een derde, indien deze laatste met uitdrukkelijke toestemming of op verzoek van de opdrachtgever heeft ingegrepen.

9.6

9.6 PHPro heeft alle redelijke maatregelen genomen ter bescherming van alle gegevens die zij opslaat en verwerkt. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan PHPro echter niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of misbruik door derden van gegevens die door de klant aan PHPro zijn overgedragen en in de gebouwen van PHPro zijn opgeslagen.

9.7

De bestelde producten, diensten en adviesdiensten worden geleverd voor risico van de klant. PHPro is niet aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen ontstaan tijdens - of als gevolg van - de overdracht van vertrouwelijke of geheime informatie aan en van de opdrachtgever.

9.8

9.8. De opdrachtgever vrijwaart PHPro voor elke aanspraak of klacht van derden met betrekking tot werken, documenten, informatie of hulpmiddelen die door, namens of via de opdrachtgever aan PHPro zijn verstrekt. PHPro kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming door de opdrachtgever van de voor hem geldende wettelijke verplichtingen of andere verplichtingen die hem worden opgelegd door een administratieve of gerechtelijke instantie of instantie, dan wel een deontologische regel, beroepsregel of relevante gewoonte.

ARTIKEL 10: Intellectuele eigendom

10.1

10.1. De verkochte goederen, diensten en adviesdiensten, al dan niet reeds geleverd, blijven eigendom van PHPro totdat zij volledig door de opdrachtgever zijn betaald. De opdrachtgever heeft een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot de resultaten van het onderzoek, beperkt tot intern gebruik in de lokalen van de opdrachtgever die het onderzoek heeft besteld, door de medewerkers en vaste medewerkers van de opdrachtgever, voor die doeleinden waarvoor ten tijde van de opdrachtbevestiging en/of enige uitdrukkelijke overeenkomst gesloten in verband met de wijziging/aanpassing van de opdracht. Dit gebruiksrecht is uitdrukkelijk beperkt tot deze doelstellingen en zonder voorafgaande toestemming van PHPro zal de opdrachtgever de resultaten van het onderzoek niet openbaar maken, noch reproduceren, noch derden of bedrijven of leveranciers van de opdrachtgever op de hoogte brengen van het onderzoek en de resultaten ervan. Bovendien worden alle door PHPro ontwikkelde en als zodanig verkochte softwareproducten afzonderlijk gedekt door de PHPro EULA.

10.2

10.2. Alle eigendomsrechten blijven bij PHPro, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten (inclusief auteursrechten) op alle componenten, materieel en/of immaterieel, die door PHPro zelf of namens PHPro door haar onderaannemers in het kader van de opdrachten voor de opdrachtgever worden gerealiseerd, ook met betrekking tot de kennis van studiemodellen, onderzoeksmethoden, enquêtes, toegepaste methodologie, statistische technieken, software, etc., gebruikt of toegepast door PHPro. In een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst kan PHPro ofwel specifieke intellectuele eigendomsrechten overdragen aan de geleverde diensten, ofwel in verband daarmee een gebruiksrecht verlenen, volgens specifieke modaliteiten (zoals duur, territorium, exploitatiemethoden....). De klant kan dus in geen geval het geheel of een deel van de voormelde componenten gebruiken/wijzigen, of er rechten aan toekennen aan derden zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PHPro.

10.3

10.3. De klant geeft PHPro uitdrukkelijk toestemming om zijn handelsnaam, bedrijfsnaam, merken en logo's te reproduceren en bekend te maken op zijn website en in bedrijfspresentaties, zodat de activiteiten van PHPro kunnen worden gepromoot onder - en uitgelegd aan - zijn klanten en prospects. De klant mag de handelsnaam, firmanaam, bedrijfsnaam, merken en logo's van PHPro gebruiken, tenzij uitdrukkelijk verboden door PHPro.

ARTIKEL 11: Privacy van informatie

11.1

De klant gaat ermee akkoord dat PHPro en haar bedrijfsonderdelen informatie met betrekking tot de contactpersonen binnen het bedrijf van de klant, met inbegrip van hun namen, telefoonnummers en e-mailadressen, kunnen invoeren en opslaan in alle landen waar PHPro actief is. Deze informatie wordt verwerkt en gebruikt in het kader van de commerciële relaties tussen PHPro en de opdrachtgever, onder meer voor het verzenden van informatie over de activiteiten en diensten van PHPro. Dit laatste geldt slechts voor zover de opdrachtgever dergelijke vormen van gebruik niet heeft verboden. De opdrachtgever en zijn medewerkers hebben het recht om, kosteloos en te allen tijde, toegang te vragen tot de informatie die PHPro in verband met hem/haar heeft opgeslagen, en om te vragen dat deze wordt gecorrigeerd of verwijderd. Het verzoek tot verwijdering van dergelijke informatie kan tijdens de uitvoering van de opdracht niet worden ingewilligd met betrekking tot de informatie die PHPro nodig heeft voor de uitvoering van haar opdracht en voor administratie en facturering.

11.2

De toestemming om de informatie voor marketingdoeleinden te gebruiken kan te allen tijde worden herroepen door middel van een aan PHPro te richten verzoek.

11.3

11.3. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat de persoonlijke gegevens van de respondenten in geen geval worden doorgegeven. PHPro en de klant verbinden zich ertoe de internationale codes en richtlijnen van ICC/ESOMAR ( www.esomar.org/index.php/codes-guidelines.html) in dit verband na te leven.

11.4

11.4. Voor zover de klant persoonlijke informatie overdraagt of ter beschikking stelt aan PHPro, is hij hiervoor als enige verantwoordelijk. PHPro verbindt zich ertoe de instructies van de klant ter zake op te volgen, maar is op geen enkele wijze aansprakelijk tegenover de betrokken personen voor de opslag, de veiligheid en het gebruik van de informatie die op hen betrekking heeft. De klant garandeert dat hij zich zal houden aan de ter zake geldende wetgeving, onder meer met betrekking tot de bescherming en verwerking van persoonsgegevens, en hij vrijwaart PHPro in dit verband tegen elke klacht of eis van personen van wie de informatie is overgedragen of ter beschikking is gesteld, alsmede tegen elke tussenkomst van de ter zake bevoegde autoriteiten.

ARTIKEL 12: Vertrouwelijkheid

12.1

Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan alle informatie, van welke aard en categorie dan ook (mondeling, schriftelijk, grafisch, grafisch, digitaal, ....), die in overeenstemming met en met betrekking tot deze Overeenkomst tussen Partijen wordt of is uitgewisseld.

Partijen en hun medewerkers zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij van de andere Partij hebben ontvangen met betrekking tot de uitvoering van deze Overeenkomst vertrouwelijk te behandelen. Bovendien zullen de partijen deze vertrouwelijke informatie alleen gebruiken in overeenstemming met deze overeenkomst. Het is partijen niet toegestaan deze vertrouwelijke informatie aan derden bekend te maken zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de andere partij.

Deze geheimhoudingsplicht blijft van kracht gedurende een periode van één jaar na het einde van deze overeenkomst, ongeacht de reden waarom de overeenkomst is beëindigd.

De volgende informatie wordt niet als vertrouwelijk beschouwd:

alle informatie die op juridische wijze wordt ontvangen van derden die niet gebonden is door enige verplichting tot vertrouwelijkheid of geheimhouding

alle informatie waarvan een partij reeds op de hoogte was voordat deze informatie aan de partij werd verstrekt overeenkomstig de uitvoering van deze overeenkomst

alle informatie die een partij zelf heeft gegenereerd zonder de voorwaarden van deze overeenkomst te schenden

alle informatie die als openbaar domein wordt beschouwd zonder tussenkomst van of een vergissing van de partij die deze informatie heeft ontvangen

alle informatie die op grond van een rechterlijke beslissing openbaar moet worden gemaakt

PHPro heeft tevens het recht om de Klant op te nemen in haar referentielijst van klanten, om een beknopte beschrijving van de opdracht te publiceren en om de naam en de merknaam van de Klant te gebruiken voor reclamedoeleinden en public relations incentives.

ARTIKEL 13: Niet-aansporing

13.1

De Partijen komen overeen om elkaars personeel, zelfstandigen, consultants of andere personen die rechtstreeks of individueel betrokken zijn bij het project niet actief te benaderen met het oog op de aanwerving van deze personen, vanaf het begin van de uitvoering van de in een specifiek besluit vermelde Diensten tot 12 maanden na de einddatum van het in een specifiek besluit vermelde project, tenzij de Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

13.2

Indien de ene partij een werknemer van de andere partij in dienst neemt of gebruik maakt van de diensten van die werknemer en/of zelfstandige consultant, betaalt die partij een bedrag gelijk aan 6 maanden salaris of betaling van die werknemer/zelfstandige consultant op de datum dat de werknemer/zelfstandige consultant voor het eerst in dienst is of gebruik wordt gemaakt van zijn diensten.

ARTIKEL 14: Overmacht

14.1

"Onder "overmacht" wordt verstaan elke situatie die de uitvoering van de opdracht onmogelijk of zo moeilijk maakt dat de uitvoering ervan nadelig zou zijn voor de overmacht opleverende partij, dan wel geheel buiten verhouding zou staan tot de waarde van de gesloten overeenkomst, zoals onder meer, natuurrampen, oorlog, stakingen, lock-outs, gebrek aan grondstoffen en energie, stroomuitval, technische storingen in serversystemen of internetverkeer, verstoring van de handel of het bedrijfsleven, brand, breken en binnendringen, waterschade en explosies, en elke andere soortgelijke of onvoorziene gebeurtenis.

14.2

14.2. Indien PHPro door overmacht verhinderd is haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen, heeft zij het recht om, zonder rechterlijke tussenkomst en naar eigen keuze, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat zij gehouden is hiervoor een vergoeding te betalen. De opdrachtgever heeft tevens het recht de overeenkomst zonder recht op schadevergoeding te ontbinden indien de overmacht langer dan zes (6) maanden duurt, of indien de opdrachtgever kan aantonen dat de overmacht bij PHPro tot gevolg heeft dat de aan PHPro toevertrouwde opdracht geheel achterhaald is. In alle gevallen is de opdrachtgever verplicht tot betaling van de door PHPro verleende diensten.

ARTIKEL 15: (Vervroegde) ontbinding van de overeenkomst

15.1

De overeenkomst eindigt bij volledige betaling van de laatste factuur van PHPro, die betrekking heeft op of volgt op de voltooiing van de opdracht, met dien verstande dat de bepalingen van de overeenkomst van kracht blijven ten aanzien van enig geschil en/of de gevolgen van elke gebeurtenis, handeling of omstandigheid die uit de overeenkomst of de uitvoering daarvan is ontstaan of is voortgevloeid, met uitzondering van hetgeen in artikel 12 is bepaald omtrent de geheimhoudingsplicht.

15.2

15.2. Deze overeenkomst kan door een partij vóór het verstrijken van haar termijn wegens grove nalatigheid of opzet van de andere partij terstond worden opgezegd, na kennisgeving aan de in gebreke blijvende partij bij aangetekend schrijven, waarop gedurende tien (10) dagen geen reactie is ontvangen.

15.3

15.3. Een partij kan de overeenkomst onmiddellijk beëindigen na kennisgeving per aangetekende brief aan de andere partij, in geval van overmacht overeenkomstig de voorwaarden van artikel 14.2, alsmede in geval van kennelijke insolventie, aanvraag tot faillissement of faillissement van laatstgenoemde partij.

ARTIKEL 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

16.1

Alle kwesties, vragen, geschillen betreffende de geldigheid, interpretatie, handhaving, uitvoering en beëindiging van deze EULA worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van 1984 (CISG). Er zal geen gevolg worden gegeven aan andere rechtskeuze- of collisieregels of -bepalingen (Belgisch, buitenlands of internationaal) die tot gevolg zouden hebben dat het recht van een ander rechtsgebied van toepassing zou zijn.

16.2

16.2. Elk geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie, de tenuitvoerlegging, de uitvoering en de beëindiging van deze EULA zal uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken van Antwerpen (België).